Kura Yönetmeliği

S.S. Küçük  ve Orta Sanayi İşletmecileri
Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi
Kur’a Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam:

Madde 1- Bu yönetmelik S.S. Küçük  ve Orta Sanayi İşletmecileri Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi tarafından inşa ettirilen toplam 169 adet iş yerinin kooperatif ortaklarına dağıtım esaslarını kapsamaktadır.

Tanımlar:

Madde 2- Bu yönetmelikte geçen:

a)  Kooperatif; S. S. Küçük  ve Orta Sanayi İşletmecileri Toplu İş yeri Yapı Kooperatifini,
b)  Ortak; Kooperatif ana sözleşmesinin belirttiği bütün şartları yerine getirerek kur’a çekimine iştiraki ve iş yerini iktisabı hak kazanmış gerçek veya tüzel kişiyi,
c)   İşyeri; Bu yönetmeliğinin kur’a yolu ile ortaklara dağıtım kapsamında bulunan 169 adet yapıyı,

Kur’a Çekim Şekli ve Sırası:

Madde 3-Kur’a çekimi aşağıdaki esaslara göre yerine getirilir.

1-Kur’a çekimi noter huzurunda yapılır ve kur’a sonuçları anında noterce tutanağa geçirilir.

2-Genel kurulca ara katlı iş yerlerinin bloku belirlendikten sonra, ara katlı iş yerini tercih eden ortakların kur’ası bu iş yerlerinden çekilir. Fazla tercih olduğu taktirde, fazla olan kişiler kur’a yöntemiyle belirlenerek bu kapsamdan çıkarılır.

3- Kooperatifin yapılaşması iki parsel üzerinde gerçekleştirildiğinden ve daha evvelde yönetimce parsel tercihi konusunda anket düzenlendiğinden, öncelikle parsel kur’ası çekilerek parsel belirlemesi yapılır. Bunun için parseldeki iş yeri sayısından fazla istek olduğu taktirde, parselden çıkarılarak diğer parsele geçecek ortakların kur’aları noterce çekilerek belirlenir.

4- 336 no’lu parseldeki iş yerleri bodrumlu, 450 m² ve 900 m² olarak yapısı gerçekleştirildiğinden, öncelikle bodrumlu iş yerini tercih eden ortaklar belirlenir. Bodrumlu iş yerini tercih eden ortaklar arasından kur’a çekilir. Talep sayısı fazla olduğu taktirde, ikinci maddedeki gibi çıkarılacak ortaklar kur’a çekilerek belirlenir. 336 no’lu parselde kur’a çekecek üyelerden birden fazla pay sahibi olanlar öncelikle 900 m²’lik dükkanlardan kur’a çektirilir.

5- Kur’a çekiminde:

a)Birden çok iş yeri olan ortaklar,
b)Birinci derece akrabalar,
c)Resmi iş ortaklığı olanlar,

istedikleri taktirde iş yeri kur’asını yan yana çekebilirler.

6- Kur’a çekimine en çok iş yeri yan yana gelenlerden başlanarak  sağa ve/veya sola yürünerek kur’a tamamlanır.

7- Daha evvel 3/6. maddedeki nedenle belirlenen iş yeri kur’asını çeken ortakların kur’a işlemleri boş iş yeri çekinceye kadar yenilenir.

Yukarıdaki  işlemlerle birlikte gerek görülen diğer konularda düzenleme yaparak kur’a çekiminde oluşacak karışıklıkları gidermeye, kur’a çekimi fiili duruma uygun hale getirmeye ilişkin her türlü iş ve işlemi yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

Ortağın Kur’a Çekiminde Bulunması:

Madde 4-Asıl olan, ortağın kur’asını kendisinin çekmesidir. Ancak, mazereti nedeni ile kur’aya iştirak edemeyecek ortaklar adlarına kur’a çekmek üzere bir başkasına vekalet verebilirler. Kendisi veya vekili olmayan ortakların kur’ası Noterce çekilir.

İş yeri Değişikliği:

Madde 5-Kur’a çekimini müteakip taraflar Kooperatif Yönetim Kurulunun yazılı olurunu almak şartıyla iş yerlerini değiştirebilirler. Ortaklık şartlarını taşıması kaydıyla, ortaklık hakkını ve iş yerini başkalarına devredebilirler.

Kur’a Çekiminin Geçerliliği:

Madde 6-Her ortak kur’a sonucu kendisine isabet eden iş yerini kabul etmek zorundadır. Kur’a sonucu kendilerine düşen iş yerini almak istemeyenler, ana sözleşmenin 14/3 maddesine istinaden ortaklıktan çıkarılırlar.

İş yerlerinde Yapılacak Değişiklik:

Madde 7-İş yerlerinde kesinlikle tadilat yapılamaz. Tadilat yapanlar ortaklıktan çıkarılırlar.

Kur’a çekimini müteakip iş yerinde değişik malzeme kullanmak isteyenler, kooperatifin olurunu almak ve kooperatif program ve çalışmasına mani olmamak kaydıyla bu değişikliği yapabilirler.

Kooperatif Yönetim Kurulu anahtar teslimine kadar (İş yerlerinin kullanılır duruma gelmesi) ortakların iş yerleri üzerindeki çalışma ve tasarrufları kısıtlama yetkisine haizdir.

İş yerlerinin Numaralandırılması:

Madde 8-İş yerlerinin ve blokların kat irtifakına göre numaraları kapı girişlerine yağlı boya ile yazılmıştır. Kur’a sonucu ortağın kendi iş yerini doğru olarak tespiti mümkündür.

Diğer Konular:

Madde 9-İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kooperatif Ana sözleşmesi ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri geçerlidir.

Yönetim Kurulu

20 Aralık 2013