2016 Yılı Olağan Genel Kuruluna Davet

S.S. KÜÇÜK VE ORTA SANAYİ İŞLETMECİLERİ TOPLU İŞYERİ
YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp, gerekli kararları almak üzere 25/03/2017, Cumartesi günü, Saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:4 Daire:441 Bayrampaşa/İSTANBULadresinde yapılacaktır.
Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,

 2. Saygı duruşu,

 3. Yönetim Kurulu 2016 yılı çalışma raporunun okunması,

 4. Denetim Kurulu 2016 yılı raporunun okunması,

 5. 2016 yılı Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,

 6. Okunan 2016 yılı raporları ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,

 7. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

 8. 2017 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması, ortakların yapacakları ödemelerin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti ve bütçede fasıllar arası aktarma yetkisi yapması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 9. Kooperatifimizin, İşletme kooperatifine dönüştürülmesi hususunun görüşülmesi ve İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesinin kabulünün karara bağlanması,

 10. Yönetim kurulu ve denetim kurullarının seçilmesi, ve sürelerinin belirlenmesi, yönetim kuruluna site yönetim yetkisi verilmesi,

 11. OSB yetkili organlarında görev yapacak temsilcilerin belirlenmesi,

 12. Ortakların ödemelerinin zamanında yapılmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranının ve esaslarının belirlenmesi,

 13. Kamu kurum ve idareleri ile gerekirse OSB’ye taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerinin kiralanması, gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli Site Yönetim Planının uygulanması, konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi

 14. Dilekler ve kapanış.

Not:

Bu Genel Kurulda İşletme Kooperatifine geçiş kararı için 2/3 şartı aranmaktadır. Toplantıya katılmanız ivedilikle gerekmektedir. Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin anne ve babası) vekil tayin edebilirler. (Her ortağın bir vekalet kullanma hakkı vardır.)