2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

S.S. KÜÇÜK VE ORTA SANAYİ İŞLETMECİLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ’NİN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Küçük ve Orta Sanayi İşletmecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 25/03/2017 tarihinde, Cumartesi günü, saat 12:00’da “Abdi İpekçi Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:4 Daire:441 Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Yusuf Ziya GÜNDOĞAN gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a-Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 96 ortağa 22.02.2017 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b-Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 96 (doksan altı ) ortaktan 36 (otuz altı ) ortağın asaleten, 33 (otuz üç ) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 69 (altmış dokuz ) ortağın hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula hitaben bilgi verdi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi ERDOĞAN tarafından saat 13:00 ‘ de açıldı.

Gündem Maddeleri:

Madde 1- Divan teşekkülüne geçildi. Divan heyeti için iki liste sunuldu. İki liste ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Birinci liste Divan Başkanı Özgür ERALP katip üye Bora YÜKSEL, Oy sayım memuru Samet AKTAĞ oy çokluğuyla kabul edildi. Divan tutanaklarının imzalanması oy çokluğuyla divana verildi.

Madde 2-Atatürk ve şehitlerin anısında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 3-2016 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu Başkan Fevzi ERDOĞAN tarafından üyelere okundu. Söz alan olmadı.

Madde 4-2016 yılına ait Denetim Kurulu Raporu Sami DOĞRAMACI tarafından okundu. Söz alan olmadı.

Madde 5-2016 yılına ait bilanço ve gelir-gider farkı hesapları kooperatif mali müşaviri tarafından okundu.

Madde 6- 2016 yılı raporlar gelir gider farkı hesabı bilanço müzakereye açıldı. Ortaklardan Ramis ÖZTÜRK, Uğur DÜNDAR söz aldı. Ramis Öztürk özetle bilançoda OSB ye ödenen parasal miktarı sordu. 2016 yılı için meblağın ciddi olduğunu belirtti. Bunu üzerine çalışma istedi. Ortaklardan Uğur DÜNDAR özetle geçen sene genel kurulun 12. Maddesinde alınan kararla aidatların dükkan başına pay olarak alındığı, metre kare bazında alınması gerektiği. Bunun kooperatif ana sözleşmesi şerefiye raporu, maliyet hesabı rapor ve yönetim planına göre olması gerektiğinden gerekli düzenlemenin buna göre yapılması için öneride bulundu. Bir daha ki genel kurulda gündem maddesi olarak görüşülmesini talep etti. Ayrcıa bilançodaki hakkı huzur, kasada tarafımdan geçen seneye göre fark olduğunu düşündüm rakamların bilançodaki yansımasının açıklanmasını talep etmiştir. Konu hakkında Yönetim kurulu başkanı Fevzi ERDOĞAN gerekli açıklamalarda bulundu. Bu farkın hakkı huzurun net olarak yazılmasından kaynaklı olduğunu ve bunun stopaj kesintilerinin de olduğunun dolayasıyla brüt rakam üzerinden konuşulması gerektiğini ve farkın buradan kaynaklandığını belirtti. Konu hakkında denetim kurulundan Sami DOĞRAMACI söz aldı. Geçen seneki Genel kurul kararıyla pay başına her ortaktan eşit olarak alınan 800,00 TL nin geçerli olduğunu, bu yıl ki bütçe de ise yönetim planındaki amir hüküm gereği (634 sayılı kat malikleri kanunu ) m2 bazında bütçeleme yapılmıştır dedi. Ayrıca Şahin EROL söz aldı. Uğur DÜNDAR’ın sözlerine katıldığını 2015 yılı 12. Maddesine göre toplanmış olan aidatların m2 olarak hesaplanıp 2017 genel kurulunda değerlendirilmesini önerdi. Divan başkanı gündemde olmayan bir konunun oylanamayacağını 2018 de yapılacak genel kurul gündemine alınması için temenni mahiyetinde olduğunu bildirdi. Konu hakkında başka söz alan olmadı. Divan başkanı 2016 yılı yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarını , bilanço ve gelir gider fark hesaplarını oylamaya sundu. Oylamaya geçildi. 2016 yılı raporları bilanço ve gelir gider hesapları oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 7-Yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu 4 red oya karşılık oy çokluğuyla ibra edildi. Denetim kurulu 2 red oya karşılık oy çokluğuyla ibra edildi.

Madde 8-2017 çalışma raporu ve tahmini bütçe Hayri GÜNDOĞDU tarafından okundu. Müzakareye açıldı. Ortaklardan Muhammed DEMİRSOY, Uğur DÜNDAR söz aldı. Özetle arada farkın çıkması durumunda bir sonraki işletmeci yada mal sahibine yansılıtalamayacağını belirtti. Üyelerin cari hesaplarının sürekliliğinin olduğunu belirtti. Başka söz alan olmadı. M2 başına KDV dahil işletme aidatı olarak 1,00 TL mart 2017 dönemi dahil 12 taksitle buna ilaveten yine eksik işler için m2 başına KDV dahil 0,50 KRŞ. Mart 2017 dönemi dahil 6 taksitle üyelerden ödeme alınması ve yönetim kurulu üyeleri için yıllık toplam brüt 80.000,00 TL denetim kurulu için 15.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesine. Yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi verilmesine ilişkin yazılı bütçe oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 9-Kooperatifin İşletme Kooperatifine dönüştürülmesi ve İşletme Kooperatifinin Ana Sözleşmesinin karara bağlanması görüşmelerine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı konu hakkında gerekli açıklamalarda bulundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Genel kurula katılanların oy birliğiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 13/02/2017 tarih ve 16 sayılı oluru ile ön onayı alınan ana sözleşmedeki değişiklik izni verilen İşletme Kooperatifine geçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimine geçildi. Yönetim Kurulu için divana 1 liste sunuldu. Başka liste olmadığından Yönetim kurulu asil üyeliğine Gafur KOÇ, Hayri GÜNDOĞDU, İbrahim Halil ERALP, Ali BOZBAY, Samet AKTAĞ. Yönetim kurulu yedek üyeliğine Mehmet Ali PARLAK, Mustafa DİNÇER, Mahmut BOZKURT, Necmettin TEMEL, Fatih ATAK 4 çekimser oya karşılık oy çokluğuyla seçildiler. Denetim Kurulu asil üyeliklerine 1 adet liste sunuldu. Denetim Kurulu asil üyeliğine Sami DOĞRAMACI, Bora YÜKSEL. Denetim Kurulu yedek üyeliğine Fevzi ERDOĞAN, Mehmetali KAHRAMAN 4 çekimser oya karşılık oy çokluğuyla 1 yıllığına seçildiler. Yönetim Kuruluna site yönetim yetkisi 1 yıllığına 4 çekimser oya karşılık oy çokluğuyla yetki verildi.

Madde 11- OSB yetkili organlarında görev yapacak temsilcinin belirlenmesine geçildi. Ortaklar genel olarak Hayri GÜNDOĞDU, Ali BOZBAY önerildi. Başka aday çıkmadığından oylamaya geçildi. 2 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla OSB temsil yetkisi verildi.

Madde 12- Ödemelerini zamanında yapmayan ortaklara uygulanacak gecikme zammının belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulunun önerisi olan aylık %2 gecikme faizi önerisi oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 13- kamu kurum ve idareleriyle gerekirse OSB’ye taahhüt veya teminat verilmesi. Kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması , ortak mülklerin kiralanması gerektiğinde tapuya kiralama şeri verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli site yönetim planının uygulanması konularında Yönetim Kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

Madde 14- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı tutanağı genel kurulda okundu. İtirazın ve şerh koyanın olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15:30 ’da kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde saat 16:00 yazılarak imza altın alındı. 25/03/20017

Bakanlık Temsilcisi                Divan Başkanı
Yusuf Ziya GÜNDOĞAN         Özgür ERALP

Katip Üye                             Oy Sayım Memuru
BORA YÜKSEL                       SAMET AKTAĞ