2015 Yılı Genel Kurul Gündemi

19 Şubat 2016

S.S. KÜÇÜK VE ORTA SANAYİ İŞLETMECİLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp, gerekli kararları almak üzere 27/02/2016, Cumartesi günü, saat 13:00’de “Abdi İpekçi Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:4 Daire:441 Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde yapılacaktır.

Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

GÜNDEM:
1- Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,

2- Saygı duruşu,

3- Yönetim Kurulu 2015 yılı çalışma raporunun okunması,

4- Denetim Kurulu 2015 yılı raporunun okunması,

5- 2015 yılı Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,

6- Okunan 2015 yılı raporları ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,

7- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

8- 2016 yılında yapılacak işler hakkında bilgi verilmesi, bu işlerin yapılması için yöntemin belirlenmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi.

9- Kooperatifimizin, İşletme’ye açılarak kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi kat malikleri kurulu adına dava açması tapuda tescilli site yönetim planının uygulanması görevinin kooperatif yönetim kurulunca yapılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

10- Kooperatifimizin, İşletme kooperatifine dönüştürülmesi işlemlerini yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11- Yönetim kurulu ve denetim kurullarının seçilmesi,

12- 2016 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması, ortakların yapacakları ödemelerin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ve bütçede fasıllar arası aktarma yetkisi yapması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13- Ortakların ödemelerinin zamanında yapılmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranının ve esaslarının belirlenmesi,

14- Veliköy OSB yetkili organlarında görev yapacak temsilcilerin belirlenmesi,

15- Kamu kurum ve idareleri ile gerekirse OSB’ye taahhüt ve/veya teminat verilmesi.  Kooperatifin ortak mülklerinin kiralanması, gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi. Sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi. Tapuda tescilli Site Yönetim Planının uygulanması. Kredi veren kamu ve özel kurumlardan inşaat kredisi almak ve kredinin güvencesi olarak kooperatif taşınmazlarını ipotek verme konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16- Dilekler ve kapanış.

Not:
Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekâlet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin anne ve babası) vekil tayin edebilirler. (Her ortağın bir vekâlet kullanma hakkı vardır.)