2014 Yılı Genel Kurul Kararları

20 Mart 2015

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2014 yılı ile ilgili olağan genel kurul toplantısı 28/02/2015 tarihinde yapılmış olup, bu genel kurulumuzda alınan kararları özetle aşağıda bilgilerinize sunarız.

1- 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili alınan karar:
Kooperatifler mevzuatı gereği, genel kurul gündeminde yer alan 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulu çalışma raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir-gider farkı hesabı okunup görüşüldükten sonra, bu raporlar ayrı ayrı ve oybirliği ile kabul edilmiş olup, bu kabulü müteakip, yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ve oy birliği ile ibra edilmişlerdir.

2- Yeni ortak kaydı ile ilgili alınan karar:
Kooperatifimizin sorumluluğunda inşaatı gerçekleştirilen işyeri sayısının 169 adet olduğu ve halihazırda ortaklık kaydı yapılmayan 5 adet işyeri bulunduğu bilgisi verildikten sonra, bu işyerlerine ortak kayıt edilip edilmemesi konusu görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerden sonra, 336 parseldeki 4 adet işyerinin her birinin asgari 600.000,00 TL, 303 parseldeki bir işyerinin ise asgari 400.000,00 TL bedelden aşağı olmamak üzere ortak kayıt edilmesine, yeni kayıt işleminin ortaklarımıza bilgi verilerek ve gazete ilanı, internet ortamı ile duyurularak yapılmasına 8 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

3- Ödemelerle ilgili alınan karar:
2015 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesi okunup gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra, ortaklarımızın Mart/2015 ayından başlayarak Şubat/2016 ayına kadar devam etmek üzere 12 taksit halinde aylık 1.000,00 TL ödeme yapmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Bu ödemelerin gününde yapılmaması halinde, aylık % 2 gecikme zammı uygulanmasına ve bütçede fasıllar arası aktarma yapma konusunda yönetim kuruluna oybirliğiyle yetki verilmiştir.

4- İşyerlerinin ortaklara teslimi ile ilgili alınan karar:
Kooperatifin sorumluluğunda inşaatı gerçekleştirilen ve tamamının iskân belgeleri (yapı kullanma izin belgeleri) alınan işyerlerinin oluşturulan komisyon tarafından kesin maliyetlerinin hesaplanmasını müteakip, borcu olmayan ortaklarımız ile kooperatifçe hazırlanan taahhütnameyi imzalayan ortaklarımıza işyeri teslim tutanağı düzenlenmek suretiyle teslim edilmesine, işyeri teslimini müteakip yasal süresi içinde işyeri faturalarının düzenlenmesine, borçlu ortaklarımızın ödemelerini nakit, çek veya senet vermek suretiyle borçlarını kapattıktan sonra işyerlerinin teslim edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5- İşyeri maliyetlerinin hesabı:
Her ne kadar daha evvel yapılan genel kurulda işyeri maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili bir komisyon kurulmuş ise de, komisyon üyeleri arasında görüş birliği oluşmadığından işyeri maliyetlerine ilişkin ortak rapor hazırlanamamıştır. Bu nedenle yönetim kurulunun 1 ay içerisinde işyeri maliyetlerini hesaplamasına ve çıkacak rapor sonucunda oluşacak artı (+) maliyet farklarının aylık 1.500,00 TL taksitler halinde tahsil edilmesine, tahsilatlar tamamlandığında eksi (-) maliyet farkı olan üyelere ödeme yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

6- Alınan diğer kararlar:
Kooperatifimizin bulunduğu bölgenin organize sanayi bölgesi sınırları içine alınmış olması nedeniyle, OSB yetkili organlarında görev yapmak üzere yönetim kurulu başkanı İbrahim Halil Eralp asıl ve Hayri Gündoğdu yedek üye olarak seçilmiştir.

Ayrıca Kamu kurum ve idareleri ile gerekirse OSB’ye taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatifin ortak mülklerinin kiralanması, gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli Site Yönetim Planının uygulanması konularında yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu