S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 07/07/2021 tarihinde, Çarşamba günü, saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Nesrin YALKIN gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

  1. Genel Kurul toplantısına ait davet ilanın 04.06.2021 tarihli Sabah gazetesinde toplantı yeri ve gündemi gösterilerek ilanın yapıldığı Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 96 ortağa 04.06.2021 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,
  2. Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 96 (doksan altı) ortaktan 15 (on beş) ortağın asaleten, 15 (on beş) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 30 (otuz) ortağın hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
  3. Ayrıca kooperatif ve üst kuruşlarının Genel Kurullarında bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin nitelik ve görevleri hakkında tüzük ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve (genelge 2017/1) sayılı genelgesinde yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula hitaben bilgi verdi.
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Gafur KOÇ tarafından saat 12:00 ‘de açıldı.

Gündem Maddeleri:

Madde 1- Açılış konuşması yönetim kurulu başkanı tarafından yapıldı. Ardından Divan teşekkülüne geçildi. Divan heyeti için tek liste sunuldu. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Sami DOĞRAMACI, kâtip üyeliğe Mustafa DİNÇER (Dinçer Makine), Oy sayım memuru Hasan Nazım KUTLUAY teklif edildiler. Başkada öneri olmadı. Oylamaya geçildi. Teklif edilen divan heyeti üyeleri oy birliğiyle kabul edildi. Divan tutanaklarının imzalanması oy birliğiyle divana yetki verildi.

Madde 2-Büyük Önder Atatürk ve şehitlerin anısında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 3-2020 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu Başkan Gafur KOÇ tarafından üyelere okundu. Söz alan olmadı.

Madde 4-2020 yılına ait Denetim Kurulu Raporu Sami Doğramacı tarafından okundu. Söz alan olmadı.

Madde 5-202020 yılına ait bilanço ve gelir-gider farkı hesapları yönetim kurulu tarafından okundu.

Madde 6- 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu oylandı. oy birliğiyle kabul edildi. 2020 yılı raporlar gelir gider farkı hesabı bilanço hesaplar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamada okunan hesaplar ayrı ayrı oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Ardından

Madde 7-Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucu Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8- a-2021 çalışma raporu ve tahmini bütçe Hayri GÜNDOĞRU tarafından okundu. Konu Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Divan Başkanı okunan tahmini bütçeyi gelir ve gider rakamları toplamını okudu. Konu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oymaya geçildi. Buna göre; 2021 yılı Tahmini Bütçesi okunduğu ve yazıldığı şekliyle kabul edildi.

 b-Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin Yönetim Planı 33. Madde (c ) bendi gereği tespiti, miktarı , ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulu bilgilendirme yaptı, soruları cevaplandırdı. Yapılan müzakereler neticesinde; 373 m2 iş yeri için 691,00 TL KDV dahil, 450m2 iş yeri için 833,67 –TL KDV dahil, 900 m2 iş yeri için 1.667,34 TL KDV dahil işletme aidatının Nisan 2021 ayından başlamak üzere 12 ay boyunca ödenmesi oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi.

c-Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri için; yönetim kurulu yıllık toplam brüt 180.909,48- TL, denetim kurulu için yıllık toplam brüt 29.914,08 TL huzur hakkı ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

d- Bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi Yönetim kuruluna oy birliğiyle verildi.

Madde 9- Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranın ve esaslarının belirlenmesi, 3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara vade farkı oranının belirlenmesine geçildi. Daha önceki yıllarda uygulandığı gibi aylık %3 faiz alınmasını teklif etti. Konu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10- Site Yönetim planına ve Kooperatif taahhütnamelerine uymayan işyerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı söz aldı. Konu hakkında bilgi verdi. Çevreye, etrafına, komşularına zarar veren, tehdit yaratan, site yönetim planına aykırı hareket eden, gerek kiracı veya gerekçe ortak olsun; bu kişilerin, tehdit oluşturan faaliyetlerinin, tespit edilip bu hareketlerden men edilmesi için; kooperatifçe gerek sözleşmelerde ve gerekse taahhütnamelerde ve yönetim planında belirtilen kural ve uygulamaların sağlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulda müzakereye açıldı. Ortaklardan Semra Doğu’nun eşi Tuğrul Doğu söz aldı. Kendi Kiracısı olan Majör Teknoloji Ltd. Şti. firmasının temsilcisi ve aynı zamanda kiracısı olan Nurbahar ÖZMEN hanıma kiraladığı iş yerinin sahibi olarak mağdur edildiğini, sözleşmede belirtilen güvenlik, sağlık ve sözleşmeyi ihlal ederek tehdit oluşturduğunu, beyan etmiştir. Yönetim kurulu üyelerine bu hususlarda yetki verilerek; kendi kiracısı gibi tehdit oluşturan diğer iş yerleri içinde; tedbir alınması için, tespit edilerek bu durumun sabit olması halinde; bu firmaların tahliye edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesini istedi. Diğer ortaklarda bu hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesini, tespitlerin yapılmasını, Yönetim Planı ve OSB taahhütnamesinde yazılı cezai işlemlerin Yönetim Kurulunca uygulanması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kuruluna, kooperatif iş yerlerince ortak alanların işgal edilmesi durumunda, işgal edilen m2 başına günlük 10TL (on TL) cezai yaptırım uygulanması için yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Kamu kurum ve idareleriyle gerekirse OSB’ye taahhüt veya teminat verilmesi. Kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerin kiralanması gerektiğinde tapuya kiralama şerh verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli site yönetim planının uygulanması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Madde oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12- Doğalgaz sistemi konusunda çalışmaların görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu konu hakkında bilgi verdi. Yaptıkları çalışmanın neticesine, yeterince talep oluşmadığı bu nedenle yatırımcı doğalgaz firmasının doğalgaz getirinceye kadar; konunun bekletilmesini önerdi. Konu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oymaya geçildi. Oy birliği kabul edildi.

Madde 13- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı tutanağı genel kurulda okundu. İtirazın ve şerh koyanın olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından saat 14:30’da kapatıldı.

Bayrampaşa 07/07/2021

Bakanlık Temsilcisi: Nesrin YALKIN
Divan Başkanı: Sami DOĞRAMACI
Kâtip Üye: Mustafa DİNÇER
Oy Sayım Memuru: Hasan Nazım KUTLUAY