S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 29/02/2020 tarihinde, Cumartesi günü, saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mehmet ERKUL gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a- Genel Kurul toplantısına ait davet ilanın 29.01.2020 tarihli Sabah gazetesinde toplantı yeri ve gündemi gösterilerek ilanın yapıldığı Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 97 ortağa 28.01.2020 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b- Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 97 (doksan yedi ) ortaktan 19 (on dokuz) ortağın asaleten, 19 (on dokuz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 38 (otuz sekiz ) ortağın hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

c- Ayrıca kooperatif ve üst kuruşlarının Genel Kurullarında bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin nitelik ve görevleri hakkında tüzük ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve (genelge 2017/1) sayılı genelgesinde yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula hitaben bilgi verdi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Gafur KOÇ tarafından saat 13:00 ‘de açıldı.

Gündem Maddeleri:

Madde 1- Divan teşekkülüne geçildi. Divan heyeti için tek liste sunuldu. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Sami DOĞRAMACI, kâtip üyeliğe Mustafa DİNÇER (Dinçer Makine), Oy sayım memuru Bayram KANDEMİR (Askan Mühendislik) oy birliğiyle kabul edildi. Divan tutanaklarının imzalanması oy birliğiyle divana yetki verildi.

Madde 2- Atatürk ve şehitlerin anısında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu Başkan Gafur KOÇ tarafından üyelere okundu. Söz alan olmadı.

Madde 4- 2019 yılına ait Denetim Kurulu Raporu İ. Halil ERALP tarafından okundu. Söz alan olmadı.

Madde 5- 2019 yılına ait bilanço ve gelir-gider farkı hesapları yönetim kurulu tarafından okundu.

Madde 6- 2019 yılı raporlar gelir gider farkı hesabı bilanço müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada okunan raporlar ayrı ayrı oya sunuldu. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılı Bilanço, Gelir Gider Fark Hesapları oya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 7- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucu Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8-
a- 2020 çalışma raporu ve tahmini bütçe Hayri GÜNDOĞDU tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Divan Başkanı okunan tahmini bütçeyi gelir ve gider rakamları toplamını okuyarak, okunduğu haliyle oya sundu. Oybirliğiyle kabul edildi.

b– Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin Yönetim Planı 33. Madde (c ) bendi gereği tespiti, miktarı, ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulu bilgilendirme yaptı, soruları cevaplandırdı. Yapılan müzakereler neticesinde; 373 m2 iş yeri için 602,99 TL KDV dahil, 450m2 iş yeri için 727,47TL KDV dahil, 900 m2 iş yeri için 1.454,94TL KDV dahil işletme aidatının Mart 2020 ayından başlamak üzere 12 ay boyunca ödenmesi oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi.Kat maliklerince ödenmesi gereken yatırım aidatı ise 373 m2 iş yeri için 511,01TL KDV dahil , 450m2 iş yeri için 616,50TL KDV dahil, 900 m2 iş yeri için 1.233,00TL KDV dahil , yatırım aidatının bir defaya mahsus olmak üzere Nisan 2020 ayı içerisinde ödenmesi oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

c- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri için yıllık toplam brüt 136,324,00 TL, denetim kurulu için yıllık toplam brüt 23.248,80 TL huzur hakkı ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

d- Bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi Yönetim kuruluna oy birliğiyle verildi.

Madde 9- Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranın ve esaslarının belirlenmesi, 3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara vade farkı oranının belirlenmesi. Divan Başkanı madde hakkında müzakere açtı. Yönetim Kurulu açıklamalarda bulundu. Söz alan ortaklar görüşlerini belirtti. Yeni dönemde aidat ödemesini 3 ay geciktiren kiracı ve işyeri sahiplerinin ayrım yapılmaksızın hukuki takibe alınarak icra takibi başlatılması oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Önümüzdeki dönemde aidat gecikmelerinde uygulanacak vade farkı oranı için aylık %2 ve %3 teklif edildi. Teklifler oylandı %3 uygulanması 22 oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulunun geçmiş dönemlerde yapmış olduğu gecikme uygulamaları müzakere edildi. Geçmiş dönemlerde yapılan uygulamaların onaylanması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Site Yönetim planına ve Kooperatif taahhütnamelerine uymayan işyerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesi. Divan Başkanı madde hakkında açıklamada bulunması için Yönetim Kuruluna söz verdi. Yönetim Kurulunun açıklamaları ve ortakların önerileri sonucunda İşletme Kooperatifi ana sözleşmesi, Yönetim Planı ve OSB taahhütnamesinde yazılı cezai işlemlerin Yönetim Kurulunca uygulanması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu iş yerlerince ortak alanların işgal edilmesi durumunda, işgal edilen m2 başına günlük 10TL cezai yaptırım uygulanmasının oylanmasını istedi. Divan oya sundu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Kamu kurum ve idareleriyle gerekirse OSB’ye taahhüt veya teminat verilmesi. Kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerin kiralanması gerektiğinde tapuya kiralama şeri verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli site yönetim planının uygulanması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Madde oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı tutanağı genel kurulda okundu. İtirazın ve şerh koyanın olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından saat 14:30 ’da kapatıldı.

Bayrampaşa 29/02/2020

Bakanlık Temsilcisi: Mehmet ERKUL
Divan Başkanı: Sami DOĞRAMACI
Kâtip Üye: Mustafa DİNÇER
Oy Sayım Memuru: Bayram KANDEMİR