2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 16/03/2019 tarihinde, Cumartesi günü, saat 13:00’da “Abdi İpekçi Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:4 Daire:441 Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Kadir ASLAN gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a- Genel Kurul toplantısına ait davet ilanın 13.02.2019 tarihli Sabah gazetesinde toplantı yeri ve gündemi gösterilerek ilanın yapıldığı Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 97 ortağa 14.02.2019 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,
b- Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 97 (doksan yedi) ortaktan 25 (yirmi beş) ortağın asaleten, 26 (yirmi altı) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 51 (elli bir) ortağın hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
c- Ayrıca kooperatif ve üst kuruşlarının Genel Kurullarında bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin nitelik ve görevleri hakkında tüzük ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve (genelge 2017/1) sayılı genelgesinde yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır.
Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula hitaben bilgi verdi.
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Gafur KOÇ tarafından saat 13:00 ‘ de açıldı.

Gündem Maddeleri:

Madde 1- Divan teşekkülüne geçildi. Divan heyeti için tek liste sunuldu. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Özgür ERALP, kâtip üyeliğe Nurgül SEYHAN, Oy sayım memuru Naci VARDAL oy birliğiyle kabul edildi. Divan tutanaklarının imzalanması oy birliğiyle divana yetki verildi.
Madde 2- Atatürk ve şehitlerin anısında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Madde 3- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu Başkan Gafur KOÇ tarafından üyelere okundu. Söz alan olmadı.
Madde 4- 2018 yılına ait Denetim Kurulu Raporu İ. Halil ERALP tarafından okundu. Söz alan olmadı.
Madde 5- 2018 yılına ait bilanço ve gelir-gider farkı hesapları Ali BOZBAY tarafından okundu.
Madde 6- 2018 yılı raporlar gelir gider farkı hesabı bilanço müzakereye açıldı. Yapılan oylamada 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Fark Hesapları ve Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 7-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
Madde 8- a- 2019 çalışma raporu ve tahmini bütçe Hayri GÜNDOĞDU tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Şahin EROL aidat miktarları ile ilgili olarak soru sordu. Uğur DÜNDAR söz aldı. Aidatların m² 1,20 TL olmasını önerdi. Daha sonra önerisini geri çekti. Başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Gafur KOÇ sorulan soruları cevaplandırdı.
b– Yapılan oylama neticesinde; 373m² 536,97 TL KDV dahil, 450m² 647,82 TL KDV dahil, 900m² 1.295,64 KDV dahil işletme aidatı yatırım aidatı ise 373 m² 522,00 TL KDV dahil, 450m² 630,00 TL KDV dahil, 900m² 1.260,00 TL KDV dahil, yatırım aidatlarının Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 2019 aylarında ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
c- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri için yıllık toplam brüt 121.440,00 TL, denetim kurulu için 20.700,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesine oy birliğiyle kabul edildi.
d- Bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi Yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.
Madde 9- Ortakların ödemelerini zamanında yapmaması halinde aylık %3 gecikme bedeli alınmasına oy birliğiyle karar verildi.
Madde 10- Site Yönetim planına ve Kooperatif taahhütnamelerine uymayan ortaklara işgal ettikleri m² başına günlük 10 TL cezai yaptırım uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.
Madde 11- Kamu kurum ve idareleriyle gerekirse OSB’ye taahhüt veya teminat verilmesi. Kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerin kiralanması gerektiğinde tapuya kiralama şeri verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli site yönetim planının uygulanması konularında Yönetim Kuruluna oy birliğiyle yetki verildi
Madde 12- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı tutanağı genel kurulda okundu. İtirazın ve şerh koyanın olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15:00 ’da kapatıldı.

Bayrampaşa 16/03/20019

Bakanlık Temsilcisi                        Divan Başkanı
Kadir ASLAN                                 Özgür ERALP

Kâtip Üye                                   Oy Sayım Memuru
Nurgül SEYHAN                             Naci VARDAL