S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME
KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA
DAVET

Sayın Ortağımız,
Kooperatifimizin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp, gerekli kararları almak üzere  03/03/2018, Cumartesi günü, saat 13:00’deAbdi İpekçi Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:4 Daire:441 Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde yapılacaktır.
Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

01-    Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,

02-    Saygı duruşu,

03-    Yönetim Kurulu 2017 yılı çalışma raporunun okunması,

04-    Denetim Kurulu 2017 yılı raporunun okunması,

05-    2017 yılı Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,

06-    Okunan 2017 yılı raporları ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,

07-    Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08-     
a- 2018 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması,
b- Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin, Yönetim planı 33. Madde(c) bendi gereği tespiti, miktarı, ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi
c- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti
d- Bütçede fasıllar arası aktarma yetkisi yapması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

09-    Yönetim kurulu ve denetim kurullarının seçilmesi, ve sürelerinin belirlenmesi, yönetim kuruluna site yönetim yetkisi verilmesi,

10-    OSB yetkili organlarında görev yapacak temsilcilerin belirlenmesi,

11-    Ortakların ödemelerinin zamanında yapılmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranının ve esaslarının belirlenmesi,

12-    Site yönetim planına ve kooperatif taahhütnamelerine uymayan iş yerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesi,

13-    Kamu kurum ve idareleri ile gerekirse OSB’ye taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerinin kiralanması, gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli Site Yönetim Planının uygulanması, konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi

14-    Dilekler ve kapanış.

NOT: Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 10/03/2018 Cumartesi günü saat 13:00’de aynı adreste yapılacaktır.