S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME  KOOPERATİFİ’NİN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 03/03/2018 tarihinde, Cumartesi günü, saat 13:00’de “Abdi İpekçi Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:4 Daire:441 Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Devrim  DEMİRCAN gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

  • Genel Kurul toplantısına ait davet ilanın 13.02.2018 tarihli Sabah gazetesinde toplantının yeri ve gündemi gösterilerek ilanın yapıldığı Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 96 ortağa 24.01.2018 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,
  • Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve  ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 96 (doksan altı) ortaktan 17 (on yedi) ortağın asaleten, 19 (on dokuz) ortağın vekaleten  katılımı ile  toplam 36 (otuz altı) ortağın hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
  • Ayrıca kooperatif ve üst kuruşlarının Genel Kurullarında bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin nitelik ve görevleri hakkında tüzük ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve (genelge 2017/1) sayılı genelgesinde yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula hitaben bilgi verdi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Gafur KOÇ tarafından saat 13:00’ de açıldı.

 

Gündem Maddeleri:

Madde 1- Divan teşekkülüne geçildi. Divan heyeti için tek liste sunuldu. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Hayri GÜNDOĞDU, katip üyeliğe Mehmet ELMACIOĞLU, Oy sayım memuru Bora YÜKSEL oy birliğiyle kabul edildi. Divan tutanaklarının imzalanması oy birliğiyle divana yetki verildi.

Madde 2- Atatürk ve şehitlerin anısında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 3- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu Başkan Gafur KOÇ tarafından üyelere okundu. Söz alan olmadı.

Madde 4- 2017 yılına ait Denetim Kurulu Raporu Bora YÜKSEL tarafından okundu. Söz alan olmadı.

Madde 5- 2017 yılına ait bilanço ve gelir-gider farkı hesapları Bora YÜKSEL tarafından okundu.

Madde 6- 2017 yılı raporlar gelir gider farkı hesabı bilanço müzakereye açıldı. Yapılan oylamada 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Fark Hesapları ve Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 7- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu  üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8-

a- 2018 çalışma raporu ve tahmini bütçe Ali BOZBAY tarafından okundu. Müzakereye açıldı. OSB yetkilisi tarafından bölgeye yapılacak olan teknik okulla alakalı üyelere bilgi verildi. İ. Halil ERALP söz aldı. OSB ile kooperatifin arasındaki ilişkiyi açıkladı. Gafur Koç okuduğu tahmini bütçeye katılmadığını bildirdi. OSB sayesinde elektrik ve telefon alt yapısının yapıldığını aktardı. Buradaki Vali beyin etkisini belirtti. Ayrıca kapıya kadar gelecek olan doğalgaz hattı için kolon hattı yapılması gerektiğini vurguladı. İ. Halil ERALP alternatif bir bütçe planlaması sundu. Yönetim tarafından 4 (dört) ay süreyle toplanması planlanan paranın 12 (on iki) ay süresince toplanmasını ve doğalgaz işinin de bu sene hallolması için bütçe toplanmasını istedi. Gafur KOÇ söz aldı. Gazdaş’ın işinin 7-8 ay süresi zarfında süreceğini belirtti. Bunun için şimdiden karar alamaya gerek olmadığını belirtti. Gerekirse Olağanüstü Genel Kurul yapılabilir dedi.

b- Bora Yüksel sözü aldı. Aidat konusundaki kendi dükkanının iki katlı olduğunu alt katta 3 metre yükseklik bulunduğunu, düz giriş 900 m² dükkanlarla aynı aidatı ödediğini ve bunun hakkaniyetsiz olduğunu belirtti. Ara katlarda ve bodrum katlarda aidatın oran usulüyle alınmasını teklif etti. Yüksel Hukuk çalışanı Avukat Levent YÜKSEL yönetim planı 33-c bendine göre işlem yapılmasını önerdi. Bora Yüksel bu konuya muhalefet şerhi koyduğunu belirtti ve kayda alınmasını istedi. Hayri GÜNDOĞDU sözü aldı. 2015 yılında pay başına alınan 800,00 TL’nin tekrardan oylanmasını önerdi. Oylamaya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. İ. Halil ERALP’in 12 (on iki) ay boyunca yatırım aidatı önerisi oylandı. 12 kabul  (on iki) 16 (on altı) red oyuyla reddedildi.  Yönetimin teklifi olan metrekare başına 1 (bir) TL + KDV  işletme aidatı alınmasına. Ayrıca Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında yatırım aidatı olarak 1 (bir ) TL KDV dahil alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

c-  Yönetim kurulu üyeleri için yıllık toplam brüt 98.000,00 TL,  denetim kurulu için 17.250,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesine oy birliğiyle kabul edildi.

d- Bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi Yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

Madde 9-  Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesine geçildi. Ramis ÖZTÜRK  söz aldı. görev sürelerinin 4 yıl olmasını önerdi. Yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu asil üyeliğine Gafur KOÇ, Hayri GÜNDOĞDU, Ali BOZBAY, Samet AKTAĞ , Mehmet ELMACIOĞLU, Yedek üyeliklere Mehmet Ali PARLAK, Mustafa DİNÇER, Necmettin TEMEL, Fatih ATAK, Mahmut BOZKURT 4 yıllığına oy birliğiyle seçildiler. Denetim kurulu asil üyeliğine de Sami DOĞRAMACI, İ. Halil ERALP, yedek üyeliklere Bora YÜKSEL, Fevzi ERDOĞAN 4 yıllığına oy birliğiyle seçildiler.

Madde 10- OSB yetkili organlarında görev yapacak temsilcinin belirlenmesine geçildi. Genel olarak ortaklardan Hayri GÜNDOĞDU önerildi. Oy birliğiyle kabul edildi.                            

Madde 11- Ödemelerini zamanında yapmayan ortaklara uygulanacak gecikme zammının belirlenmesine geçildi. Hayri GÜNDOĞDU söz aldı. Aidat ödemelerini zamanında yapmayanlar hakkında bir caydırıcılık olması gerektiğini belirtti. Yönetim Kurulunun önerisi olan aylık  %3 gecikme faizi önerisi oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 12-  Hayri GÜNDOĞDU söz aldı. Ortak alanlarda gereksiz işgaliye yapanlara m² başına ceza uygulanmasını istedi. İşgaliye bedeli olarak günlük m² başına 10 TL + KDV olarak uygulanmasını önerdi. Oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 13- Kamu kurum ve idareleriyle gerekirse OSB’ye taahhüt veya teminat verilmesi. Kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerin kiralanması gerektiğinde tapuya kiralama şeri verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli site yönetim planının uygulanması konularında Yönetim Kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

Madde 14- Dilek ve temennilere geçildi. İ. Halil ERALP söz aldı. Kooperatif ortaklarının görüşü alınarak, çatılara güneş paneli konulması, duvarlara reklam tabelası asılması ve baz istasyonu taleplerinin değerlendirilmesi hususlarının görüşülmesi yönünde gündeme madde eklenmesini istedi. Bakanlık temsilcisi gündem dışında başka bir maddenin eklenmemesi gerektiğini bildirdi. Fakat Yönetim Kurulu alınacak olan bu kararın kooperatifin yararına olduğunu belirterek oy birliğiyle gündeme aldı. Konunun değerlendirilmesi için Yönetim Kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

 Başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı tutanağı genel kurulda okundu. İtirazın ve şerh koyanın olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15:30’da kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde saat 16:00 yazılarak imza altın alındı. 03/03/20018

 Bakanlık Temsilcisi                                                                 Divan Başkanı
Devrim DEMİRCAN                                                             Hayri GÜNDOĞDU

            Katip Üye                                                                Oy Sayım Memuru
Mehmet ELMACIOĞLU                                                             Bora YÜKSEL