Kosikop Sanayi Sitesi

Kosikop Sanayi Sitesi’nde bulunan iş yerlerinden biri tam size göre…
Kooperatifimiz 1996 yılında kurulmuştur. İstanbul Gaziosmanpaşa Taşoluk beldesinden arazi temin edilmesi düşünülmüş, baraj havzası olması nedeniyle vazgeçilmiştir.


Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde iki ada üzerinde bulunan sitemizin inşaatı 2015 yılında tamamlanmış, tapular kat mülkiyeti olarak üyelerimize dağıtılmıştır.


2016 yılı sonu itibari ile Yapı Kooperatifi’nin görevi tamamlanarak ve 2017 Genel Kurulunda İşletme Kooperatifi’ne geçilmiştir.
Emeği geçen herkese teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Kosikop Bilgilendirme

Sayın işletme yetkilisi;
07/Temmuz/2021 tarihinde Genel kurulumuzu yaptık. Genel kurulda işletmeleri ilgilendiren konular ve alınan kararlar aşağıdadır.


1- AİDATLAR
2021 Nisan ayı başından geçerli olmak üzere.
a) 303 adadaki 373 m² iş yerleri için aylık aidat 691,00 TL KDV dahil
b) 336 adadaki 450 m² iş yerleri için aylık aidat 833,67 TL KDV dahil
c) 336 adadaki 900 m² iş yerleri için aylık aidat 1667,34 TL KDV dahil

2- Ortakların ve kiracıların aidatlarını ödememeleri halinde.
a) Üç ayı geçen aidat ödeme gecikmelerinde uyarı yapılmadan avukata gönderilerek icra yolu ile tahsilatı yoluna gidilecektir. İcra takibi kiracı ve mal sahibi ile birlikte yapılacaktır.
b) Geciken aidat tutarlarına, avukat, icra masrafları ve her ay için %3 gecikme cezası eklenerek tahsil edilecektir.


3- Sitelerin içerisinde uyulması gereken kurallar ve yaptırımlar.
a) Kosikop yönetim planı
Madde27 yükümlülüklerinde 10 başlık
Madde 28 Diğer hak ve yükümlülüklerde 10 başlıktaki kurallara,
b) İş yerini kiralarken imzalamış olduğunuz Kosikop taahhütnameleri, atık taahhütnameleri ve Veliköy O.S.B. Müdürlüğü taahhütnamelerine uymayan, komşularına, çevresine zarar veren çevreyi kirleten iş yerlerine Madde 39’daki cezai şartlar uygulanacaktır.
Genel kurulun oy birliği ile verdiği karar doğrultusunda yönetim kurulu, sitelere ve çevresine zarar verdiği tespit edilen iş yerlerini tahliye etme yetkisi almıştır.
c) İş yeri dışındaki boş alanları işgal edenler (günlük yükleme boşaltma hariç) m² x 10 TL günlük fatura kesilecektir.
d) Arıtmaya evsel atık dışında atık attığı tespit edilenler tahlil faturasını ödediği gibi ARITMA’ya verdiği hasar gerekirse yönetim planı 39 maddede belirtildiği gibi USA dolarına çevrilip %50 fazlası ile alınacaktır.


4-Kosikop işletme kooperatifi yönetimi iş yerleri içerisindeki hiçbir olumsuzluktan sorumlu değildir. Olumsuzluklara karşı işletmelerinizi sigorta yaptırmanız tavsiye edilmektedir.
Sanayi sitelerimizde sağlıklı ve huzurlu çalışmalarımız dileği ile.

KOSİKOP YÖNETİM KURULU

S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ 2020 yılı olağan genel kurulu 07.07.2021 tarihinde yapılmıştır

Duyuru:

Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifimizin pandemi nedeniyle ertelenen 2020 yılı olağan genel kurulu 07.07.2021 tarihinde ortaklarımızın duyarlılığı ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanarak yapılmıştır.

Genel kurul resmi tutanağı.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 07/07/2021 tarihinde, Çarşamba günü, saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Nesrin YALKIN gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

 1. Genel Kurul toplantısına ait davet ilanın 04.06.2021 tarihli Sabah gazetesinde toplantı yeri ve gündemi gösterilerek ilanın yapıldığı Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 96 ortağa 04.06.2021 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,
 2. Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 96 (doksan altı) ortaktan 15 (on beş) ortağın asaleten, 15 (on beş) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 30 (otuz) ortağın hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
 3. Ayrıca kooperatif ve üst kuruşlarının Genel Kurullarında bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin nitelik ve görevleri hakkında tüzük ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve (genelge 2017/1) sayılı genelgesinde yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula hitaben bilgi verdi.
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Gafur KOÇ tarafından saat 12:00 ‘de açıldı.

Gündem Maddeleri:

Madde 1- Açılış konuşması yönetim kurulu başkanı tarafından yapıldı. Ardından Divan teşekkülüne geçildi. Divan heyeti için tek liste sunuldu. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Sami DOĞRAMACI, kâtip üyeliğe Mustafa DİNÇER (Dinçer Makine), Oy sayım memuru Hasan Nazım KUTLUAY teklif edildiler. Başkada öneri olmadı. Oylamaya geçildi. Teklif edilen divan heyeti üyeleri oy birliğiyle kabul edildi. Divan tutanaklarının imzalanması oy birliğiyle divana yetki verildi.

Madde 2-Büyük Önder Atatürk ve şehitlerin anısında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 3-2020 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu Başkan Gafur KOÇ tarafından üyelere okundu. Söz alan olmadı.

Madde 4-2020 yılına ait Denetim Kurulu Raporu Sami Doğramacı tarafından okundu. Söz alan olmadı.

Madde 5-202020 yılına ait bilanço ve gelir-gider farkı hesapları yönetim kurulu tarafından okundu.

Madde 6- 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu oylandı. oy birliğiyle kabul edildi. 2020 yılı raporlar gelir gider farkı hesabı bilanço hesaplar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamada okunan hesaplar ayrı ayrı oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Ardından

Madde 7-Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucu Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8- a-2021 çalışma raporu ve tahmini bütçe Hayri GÜNDOĞRU tarafından okundu. Konu Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Divan Başkanı okunan tahmini bütçeyi gelir ve gider rakamları toplamını okudu. Konu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oymaya geçildi. Buna göre; 2021 yılı Tahmini Bütçesi okunduğu ve yazıldığı şekliyle kabul edildi.

 b-Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin Yönetim Planı 33. Madde (c ) bendi gereği tespiti, miktarı , ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulu bilgilendirme yaptı, soruları cevaplandırdı. Yapılan müzakereler neticesinde; 373 m2 iş yeri için 691,00 TL KDV dahil, 450m2 iş yeri için 833,67 –TL KDV dahil, 900 m2 iş yeri için 1.667,34 TL KDV dahil işletme aidatının Nisan 2021 ayından başlamak üzere 12 ay boyunca ödenmesi oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi.

c-Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri için; yönetim kurulu yıllık toplam brüt 180.909,48- TL, denetim kurulu için yıllık toplam brüt 29.914,08 TL huzur hakkı ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

d- Bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi Yönetim kuruluna oy birliğiyle verildi.

Madde 9- Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranın ve esaslarının belirlenmesi, 3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara vade farkı oranının belirlenmesine geçildi. Daha önceki yıllarda uygulandığı gibi aylık %3 faiz alınmasını teklif etti. Konu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10- Site Yönetim planına ve Kooperatif taahhütnamelerine uymayan işyerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı söz aldı. Konu hakkında bilgi verdi. Çevreye, etrafına, komşularına zarar veren, tehdit yaratan, site yönetim planına aykırı hareket eden, gerek kiracı veya gerekçe ortak olsun; bu kişilerin, tehdit oluşturan faaliyetlerinin, tespit edilip bu hareketlerden men edilmesi için; kooperatifçe gerek sözleşmelerde ve gerekse taahhütnamelerde ve yönetim planında belirtilen kural ve uygulamaların sağlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulda müzakereye açıldı. Ortaklardan Semra Doğu’nun eşi Tuğrul Doğu söz aldı. Kendi Kiracısı olan Majör Teknoloji Ltd. Şti. firmasının temsilcisi ve aynı zamanda kiracısı olan Nurbahar ÖZMEN hanıma kiraladığı iş yerinin sahibi olarak mağdur edildiğini, sözleşmede belirtilen güvenlik, sağlık ve sözleşmeyi ihlal ederek tehdit oluşturduğunu, beyan etmiştir. Yönetim kurulu üyelerine bu hususlarda yetki verilerek; kendi kiracısı gibi tehdit oluşturan diğer iş yerleri içinde; tedbir alınması için, tespit edilerek bu durumun sabit olması halinde; bu firmaların tahliye edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesini istedi. Diğer ortaklarda bu hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesini, tespitlerin yapılmasını, Yönetim Planı ve OSB taahhütnamesinde yazılı cezai işlemlerin Yönetim Kurulunca uygulanması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kuruluna, kooperatif iş yerlerince ortak alanların işgal edilmesi durumunda, işgal edilen m2 başına günlük 10TL (on TL) cezai yaptırım uygulanması için yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Kamu kurum ve idareleriyle gerekirse OSB’ye taahhüt veya teminat verilmesi. Kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerin kiralanması gerektiğinde tapuya kiralama şerh verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli site yönetim planının uygulanması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Madde oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12- Doğalgaz sistemi konusunda çalışmaların görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu konu hakkında bilgi verdi. Yaptıkları çalışmanın neticesine, yeterince talep oluşmadığı bu nedenle yatırımcı doğalgaz firmasının doğalgaz getirinceye kadar; konunun bekletilmesini önerdi. Konu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oymaya geçildi. Oy birliği kabul edildi.

Madde 13- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı tutanağı genel kurulda okundu. İtirazın ve şerh koyanın olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından saat 14:30’da kapatıldı.

Bayrampaşa 07/07/2021

Bakanlık Temsilcisi: Nesrin YALKIN
Divan Başkanı: Sami DOĞRAMACI
Kâtip Üye: Mustafa DİNÇER
Oy Sayım Memuru: Hasan Nazım KUTLUAY


S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp, gerekli kararları almak üzere 07/07/2021, Çarşamba günü, Saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde yapılacaktır.

Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

 GÜNDEM

 • Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,
 • Saygı duruşu,
 • Yönetim Kurulu 2020 yılı çalışma raporunun okunması,
 • Denetim Kurulu 2020 yılı raporunun okunması,
 • 2020 yılı Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,
 • Okunan 2020 yılı raporları ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,
 • Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,
  1. 2021 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması,
  2. Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin, Yönetim planı 33. Madde(c) bendi gereği tespiti, miktarı, ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi
  3. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti
  4. Bütçede fasıllar arası aktarma yetkisi yapması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranının ve esaslarının belirlenmesi, 3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara vade farkı oranın belirlenmesi,
 • Site yönetim planına ve kooperatif taahhütnamelerine uymayan iş yerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesi,
 • Kamu kurum ve idareleri ile gerekirse OSB’ye taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerinin kiralanması, gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli Site Yönetim Planının uygulanması, konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Doğalgaz sistemi konusunda çalışmaların görüşülmesi
 • Dilekler ve kapanış

NOT: Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 14/07/2021 Çarşamba günü saat 12:00’de Kooperatif Merkezi ‘Yenidoğan mah. Numunebağı cad. No:72 K:1 D:5 Bayrampaşa/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul İptal Duyurusu

01.Nisan.2021

Sayın Üyelerimiz,

24 Nisan 2021 tarihinde yapacağımız genel kurulun, Pandemi kısıtlamasından dolayı iptal edilmesi bakanlık tarafından bildirilmiştir.
Salgının gidişatına göre ne zaman yapılacağı sizlere bildirilecektir.
Bilginize sunarız.

KOSİKOP YÖNETİM KURULU

Kooperatif Ortaklarını Bilgilendirme

Sayın Kosikop Sanayi Sitesi Üyeleri;
2021 yılını sağlıklı ve huzurlu geçirmeniz dileklerimizdir.

DUYURU:

 1. Sanayi sitelerimizde çalışan iş yerleriniz ya da kiraya verdiğiniz iş yerlerinde faaliyet gösteren işletmeler:
 2. Faaliyetleri Kosikop sanayi sitesi yönetim planına uygun olmalı.
 3. İşletme ruhsatı mutlaka olmalı.
 4. İş yerlerinde faaliyet gösteren iş yerleri üretim yapan işletmeler olmalı.
 5. Risk taşıyan iş yerleri sigorta yaptırılmalı. Bu tür iş yerlerine sigortası yoksa uygunluk yazısı verilmeyecektir.
 6. Kat yapacak mülk sahipleri işlemlere başlamadan önce bir dilekçe ile söz konusu yerinin adresini yönetime bildirmeli. İnşaat ruhsatını çıkarmadan işe başlamamalı.
 7. Her işletme Kosikop ve O.S.B. taahhütnamelerini imzalamalı ve maddelerdeki kurallara kesinlikle uymalı.
 8. İş yerini kiraya verecek mülk sahibi ilk önce yönetime bilgi vermelidir.
 9. Lojistik, kimyasal, yanıcı, patlayıcı, koku yayıcı, toz çıkarıcı, dışarılara yayılan havaleli işlere, gürültü çıkaran işlere ve depolara izin verilmeyecektir.
 10. Sitelerde artık boş yer kalmamıştır.
 11. Şimdiye kadar O.S.B. Müdürlüğü’nü ruhsatlar için toleranslı olmaya zorladık. Bundan sonra O.S.B. Müdürlüğü’nün kontrol etmesi, uygulayacağı yaptırımlar iş yerleri ve O.S.B. Müdürlüğü’nün konusudur.

336 adada 2019’da, 303 adada 2021 yılında yangın çıkmıştır. 2019 da yangına sebep olan işletme hasarı hala düzeltmemiştir.
Risk taşıyan iş yeri ortaklarımıza birebir uyarı yazılarımız bazı mülk sahipleri tarafından tepki ile karşılanmış, kaldı ki risk salt kendine değil komşularına da bir tehdittir.
Sitelerimizin zarar görmemesi, huzurlu bir çalışma ortamının devam etmesi dileklerimiz ile bilginize sunarız.

Not: 31 Aralık 2020 tarihli faaliyetler, yükümlülükler ve yaptırımlar ile ilgili bir bildirim yapılmıştır.

KOSİKOP YÖNETİM KURULU
28 Ocak 2021

2021 yılında 303 adada çıkan yangın güvenlikçilerimizin müdahalesiyle ucuz atlatıldı:

2021de 303 adada cikan yangin   

Çalışan İş Yerlerine Duyuru

Sayın Kosikop sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işletme sahipleri;

YENİ YILINIZI KUTLAR, SAĞLIKLI, MUTLU, KAZANÇLI BİR YIL GEÇİRMENİZİ TEMENNİ EDERİZ.

DUYURU:

 • Sanayi sitelerimizde bazı iş yerleri kimyasal atıklarını atık kanallarımıza kesinlikle atmamalıdır. Arıtma tesisimizi büyük risk altına sokar.
 • Bazı iş yerleri yanıcı maddelerden dolayı yangına sebep olarak sitemize büyük zararlar vermiştir. Ve hala o türlü riskler devam etmektedir.
 • Bazı iş yerlerinin imalatlarından kaynaklanan toz, duman, koku, boya, metal tozları gibi atıkları çevreye, kanalizasyonlara ve komşu iş yerlerine büyük zarar vermektedir.
 • Bazı iş yerleri kapılarının önünü ve açık alanları, ikazlara rağmen kullanmakta ve çevreyi kirletmektedir.

YAPTIRIM:
Yönetim planı ve genel kurul kararları doğrultusunda:

 • Yukarıdaki fiilleri görülen iş yerleri, bir yazı ile uyarılacak.
 • Üç iş günü içerisinde kusurunu gidermeyen iş yerlerine su verilmeyecek.
 • Söz konusu iş yerlerinin araçları sitelere sokulmayacak.
 • Kosikop yönetim planının 39 maddesi doğrultusunda ilk etapta 1000 dolar ceza tahakkuk ettirilecektir.
 • Cezayı ödemek istemeyen iş yerlerinin cezası %50 artırılarak hukuk yolu ile icra ile tahsil edilecektir.
 • Sitelerimizin huzurunu bozan, yönetim planımıza ve taahhütnamelere uymayan iş yerleri kiracı ise mal sahibi ile iş birliğine gidilerek tahliyesi sağlanacaktır.
 • S.B Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile iletişim kurulup, ruhsat iptali yaptırılacaktır.

Temennimiz hiçbir işletmemizin bu duruma düşmemesidir.

KOSİKOP YÖNETİM KURULU
31 Aralık 2020

Altyapı Kanalı Temizliği – Bozulan Altyapı Sisteminin Onarılması

KOSİKOP Sanayi sitemizde arıtma tesisimiz çalışmaya başladı. Sanayi sitelerimizde alt yapı kanalları temizlendi. Bu arada alt yapıda 8-10 yerde çökmeler olduğu, atıkların iş yerlerinin içine bastığı tespit edilerek onarımlara Ekim 2020 itibari ile başlandı.

Eylül 2020’de arıtma tesisimiz çalışmaya başladı ve sitelerimizin alt yapısının temizliği yapıldı

S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 29/02/2020 tarihinde, Cumartesi günü, saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mehmet ERKUL gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a- Genel Kurul toplantısına ait davet ilanın 29.01.2020 tarihli Sabah gazetesinde toplantı yeri ve gündemi gösterilerek ilanın yapıldığı Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 97 ortağa 28.01.2020 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b- Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 97 (doksan yedi ) ortaktan 19 (on dokuz) ortağın asaleten, 19 (on dokuz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 38 (otuz sekiz ) ortağın hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

c- Ayrıca kooperatif ve üst kuruşlarının Genel Kurullarında bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin nitelik ve görevleri hakkında tüzük ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve (genelge 2017/1) sayılı genelgesinde yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula hitaben bilgi verdi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Gafur KOÇ tarafından saat 13:00 ‘de açıldı.

Gündem Maddeleri:

Madde 1- Divan teşekkülüne geçildi. Divan heyeti için tek liste sunuldu. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Sami DOĞRAMACI, kâtip üyeliğe Mustafa DİNÇER (Dinçer Makine), Oy sayım memuru Bayram KANDEMİR (Askan Mühendislik) oy birliğiyle kabul edildi. Divan tutanaklarının imzalanması oy birliğiyle divana yetki verildi.

Madde 2- Atatürk ve şehitlerin anısında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu Başkan Gafur KOÇ tarafından üyelere okundu. Söz alan olmadı.

Madde 4- 2019 yılına ait Denetim Kurulu Raporu İ. Halil ERALP tarafından okundu. Söz alan olmadı.

Madde 5- 2019 yılına ait bilanço ve gelir-gider farkı hesapları yönetim kurulu tarafından okundu.

Madde 6- 2019 yılı raporlar gelir gider farkı hesabı bilanço müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada okunan raporlar ayrı ayrı oya sunuldu. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılı Bilanço, Gelir Gider Fark Hesapları oya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 7- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucu Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8-
a- 2020 çalışma raporu ve tahmini bütçe Hayri GÜNDOĞDU tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Divan Başkanı okunan tahmini bütçeyi gelir ve gider rakamları toplamını okuyarak, okunduğu haliyle oya sundu. Oybirliğiyle kabul edildi.

b– Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin Yönetim Planı 33. Madde (c ) bendi gereği tespiti, miktarı, ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulu bilgilendirme yaptı, soruları cevaplandırdı. Yapılan müzakereler neticesinde; 373 m2 iş yeri için 602,99 TL KDV dahil, 450m2 iş yeri için 727,47TL KDV dahil, 900 m2 iş yeri için 1.454,94TL KDV dahil işletme aidatının Mart 2020 ayından başlamak üzere 12 ay boyunca ödenmesi oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi.Kat maliklerince ödenmesi gereken yatırım aidatı ise 373 m2 iş yeri için 511,01TL KDV dahil , 450m2 iş yeri için 616,50TL KDV dahil, 900 m2 iş yeri için 1.233,00TL KDV dahil , yatırım aidatının bir defaya mahsus olmak üzere Nisan 2020 ayı içerisinde ödenmesi oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

c- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri için yıllık toplam brüt 136,324,00 TL, denetim kurulu için yıllık toplam brüt 23.248,80 TL huzur hakkı ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

d- Bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi Yönetim kuruluna oy birliğiyle verildi.

Madde 9- Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme zammının oranın ve esaslarının belirlenmesi, 3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara vade farkı oranının belirlenmesi. Divan Başkanı madde hakkında müzakere açtı. Yönetim Kurulu açıklamalarda bulundu. Söz alan ortaklar görüşlerini belirtti. Yeni dönemde aidat ödemesini 3 ay geciktiren kiracı ve işyeri sahiplerinin ayrım yapılmaksızın hukuki takibe alınarak icra takibi başlatılması oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Önümüzdeki dönemde aidat gecikmelerinde uygulanacak vade farkı oranı için aylık %2 ve %3 teklif edildi. Teklifler oylandı %3 uygulanması 22 oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulunun geçmiş dönemlerde yapmış olduğu gecikme uygulamaları müzakere edildi. Geçmiş dönemlerde yapılan uygulamaların onaylanması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Site Yönetim planına ve Kooperatif taahhütnamelerine uymayan işyerlerine yaptırımların görüşülmesi ve kesilecek maddi cezaların belirlenmesi. Divan Başkanı madde hakkında açıklamada bulunması için Yönetim Kuruluna söz verdi. Yönetim Kurulunun açıklamaları ve ortakların önerileri sonucunda İşletme Kooperatifi ana sözleşmesi, Yönetim Planı ve OSB taahhütnamesinde yazılı cezai işlemlerin Yönetim Kurulunca uygulanması oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu iş yerlerince ortak alanların işgal edilmesi durumunda, işgal edilen m2 başına günlük 10TL cezai yaptırım uygulanmasının oylanmasını istedi. Divan oya sundu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Kamu kurum ve idareleriyle gerekirse OSB’ye taahhüt veya teminat verilmesi. Kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerin kiralanması gerektiğinde tapuya kiralama şeri verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli site yönetim planının uygulanması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Madde oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı tutanağı genel kurulda okundu. İtirazın ve şerh koyanın olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından saat 14:30 ’da kapatıldı.

Bayrampaşa 29/02/2020

Bakanlık Temsilcisi: Mehmet ERKUL
Divan Başkanı: Sami DOĞRAMACI
Kâtip Üye: Mustafa DİNÇER
Oy Sayım Memuru: Bayram KANDEMİR